Castellano

Sondgea - Sondeigs i Geotècnia aplicada

Contaminació de sòls

La presència de substàncies químiques de caràcter perillós que poden alterar les característiques químiques, físiques i/o biològiques del sòl o aigües, comporta un risc que ha de ser quantificat per estimar el possible dany que es pot derivar per a la salut humana i el medi ambient. Per això, SONDGEA, S.L.P. amb diferents mètodes d'extracció (manual, sondatges, sondeigs) in situ, realitza una recollida de mostres per a l'estudi dels contaminants presents al terreny o aigua, sent analitzades aquestes mostres en laboratoris acreditats.

contaminacio de sols contaminacio de terres contaminants aigua

En virtut del Reial Decret 9/2005, que estableix la relació d'activitats potencialment contaminants del sòl i els criteris i estàndards per a la declaració de sols contaminats, SONDGEA, S.L.P. realitza un Informe Preliminar amb una valoració de riscs, a fi que el Registre de la Propietat o administració pertinent faci la seva declaració com a "sòl no contaminat" o "sòl contaminat amb determinats components químics", facilitant la taula dels components, així com les seves característiques per poder ser classificats segons els varems dels diferents tipus d'abocadors.

Sondgea S.L.P - Sondeigs i Geotècnia aplicada · C. Manuel de Falla, 52 · 08225, Terrassa / Barcelona
Tel.: 93 733 76 65 · 625 766 842 · email: sondgea@gmail.com
Política de privacitat - Cookies

Disseny Web