Castellano

Sondgea - Sondeigs i Geotècnia aplicada

Estudis geotècnics

Estudis per a l'edificació - obres lineals

Els estudis geotècnics es realitzen d'acord amb les més recents normes dictades al respecte pel Ministeri de l'Habitatge, concretament del “Documento Básico SE-C” (Seguridad estructural y cimentos) del “Código Técnico de la Edificación”, la NTECEG (B.O.E. 20-12-75 I B.O.E. 27-12-75), la EHE, i l'Eurocódigo 7.

Tall geologic 1 Tall geologic 2 Tall geologic 3

SONDGEA,S.L.P. planifica acuradament l'estudi geotècnic en funció del solar, la geologia i tipus d'obra que es projecta

Amb els assaigs de camp i de laboratori, SONDGEA, S.L.P. realitza un informe escrit, on s'adjunten les columnes de perforació i els resultats de laboratori. En l'estudi geotècnic es defineixen els següents aspectes:

 • Treballs realitzats:
  • Treball de camp assaigs i presa de mostres
  • Laboratori de mecànica de sòls
 • Context geològic i descripció de la zona d'estudi
 • Descripció de l'estructura del subsòl.
  • Caracterització del terrenys en els punts sondejats
  • Posició del nivell freàtic, (si aquest es troba a la profunditat investigada i durant la realització dels treballs).
  • Perfils estratigràfics
  • Talls geotècnics del terreny interpolats a partir dels assaigs de camp realitzats.
 • Paràmetres geotècnics del terreny investigat
  • Geotècnia i Fonaments
  • Estimació de la capacitat portant del terreny.
  • Estimació dels assentaments i deformabilitat del terreny.
  • Valors geotècnics per el disseny de murs
 • Consideracions d'excavabilitat del terreny
 • Recomanacions.

Cada estudi es redactat i seguit des de l'inici fins a l'entrega de manera personalitzada per un dels geòlegs de l'equip de SONDGEA, S.L.P., amb l'objectiu de millorar la qualitat del treball realitzat.

Sondgea S.L.P - Sondeigs i Geotècnia aplicada · C. Manuel de Falla, 52 · 08225, Terrassa / Barcelona
Tel.: 93 733 76 65 · 625 766 842 · email: sondgea@gmail.com
Política de privacitat - Cookies

Disseny Web