Castellano

Sondgea - Sondeigs i Geotècnia aplicada

Sondeigs d'investigació i assaigs “in situ”

L'empresa SONDGEA, S.L.P., pot realitzar Estudis Geotècnics, sondejos d'investigació i assaigs del subsòl, investigació minera o mediambiental amb medi propis ja que disposem de maquinaria a rotació de dimensions variables (que ens permeten entrar a llocs dificultósos i complicats) i autopropulsats i sondes penetrometiques.

mostres de Sondeigs 1 mostres de Sondeigs 2 mostres de Sondeigs 3 mostres de Sondeigs 4

La nostra maquinària us ofereix la possibilitat de realitzar diferents treballs:

  • Sondeigs a rotació amb recuperació de testimoni continu amb un ventall de diàmetres de perforació que estan entre 66 i 143 mm.
  • Sondeigs d'extracció helicoïdal amb barrenes massisses i buides amb un ventall de diàmetres de perforació que estan entre 86 i 140 mm.
  • Sondeigs a destroza amb rotopercusió, entubat o sense entubar.
  • La realització d'assaig "In situ" SPT, extracció de mostres inalterades de paret gruixuda i prima tipus Shelby, assaigs de permeabilitat Lefranc o Lugeon, presiometres Mernard, etc..
  • Instal·lació de tubs piezomètrics amb diàmetres de 50 a 110 mm. tant per a control del nivell freàtic com per detecció de gasos (investigació geológica – geotécnica) com mediambiental.
  • Sondeigs penetromètrics tipus DPSH o Borros.
  • Assaigs de Placa de Càrrega de 30x30cm.
  • Realització de calicates per l'analisis i classificació del terreny (PG-3)

L'empresa SONDGEA, S.L.P., treballa amb un equip de sondistes amb una mitja de més de deu anys d'experiència. Tant mateix els convenis de col·laboració amb altres empreses ens facilita la feina comptant amb qualsevol maquina per efectuar tots els treballs, per difícils que semblin.

Sondeigs investigacio investigacio geologica investigacio geotecnica Sondeigs penetrometrics extraccio helicoidal Sondeigs a rotacio

Tota la maquinària empleada en els treballs de reconeixement dels sòls amb la que treballa SONDGEA, S.L.P., està acreditat per la Direcció General d'Actuacions Concertades, Arquitectura i Habitatge de la Generalitat de Catalunya en l'àmbit de:

  • Mecànica de sòls: assaigs de camp de mecànica de sòls (GTC).

Sondgea S.L.P - Sondeigs i Geotècnia aplicada · C. Manuel de Falla, 52 · 08225, Terrassa / Barcelona
Tel.: 93 733 76 65 · 625 766 842 · email: sondgea@gmail.com
Política de privacitat - Cookies

Disseny Web