Castellano

Sondgea - Sondeigs i Geotècnia aplicada

Estudi de patologies edifici-sòl

La patologia d'una fonamentació sorgeix quan existeix un desequilibri en la interacció terra-fonament, com a únics elements que intervenen, que es manifesta amb danys a l'edifici.

Destrucció dels elements de fonamentació fonamentació

Una patologia d'aquest tipus pot donar-se per fallades en qualsevol dels dos elements referits o per una combinació d'ells. Aquells poden ser:

 1. Per deficiències o deteriorament del fonament, degudes a:
  • Incorrecte dimensionament, que per qualsevol causa es pugui haver produït.
  • Destrucció dels elements de fonamentació per una agressió bé del mitjà bé externa.
  • Deficient qualitat dels materials utilitzats encara que el dimensionament sigui correcte.
  • Inadequada execució o deficient posada en obra, malgrat que tant el dimensionament com els materials siguin els adequats.
 2. Per deficiències en la capacitat portant del sòl causada per:
  • Incorrecta estimació de la mateixa per falta de coneixement o interpretació erronea.
  • Evolució en el temps de les circumstàncies inicials, tant al sòl disminuint la seva resistència, com en les càrregues que augmenten.
patologies edifici-sòl patologia d'una fonamentació refalca reconeixement del terreny

SONDEGA, S.L.P. disposa dels mitjans tant tècnics com professionals per a l'assessorament, realització de treballs de reconeixement del terreny per estimar i quantificar el grau o tipus de patologia i recomanar un tipus d'actuació en funció de la patologia trobada en la construcció i/o terreny de suport. Així mateix, donada la versatilitat de la maquinària de que disposa, pot pressupostar o executar els mètodes de refalca o millora del terreny que s'hagi definit de l'estudi detallat de la patologia.

Sondgea S.L.P - Sondeigs i Geotècnia aplicada · C. Manuel de Falla, 52 · 08225, Terrassa / Barcelona
Tel.: 93 733 76 65 · 625 766 842 · email: sondgea@gmail.com
Política de privacitat - Cookies

Disseny Web